Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odder Radikale

Publiceret

01. oktober
2017

Valgprogram

Radikale i Odder
Kommunalpolitisk kompas og program for 2018-2021
 
Vi tror på kvalitet
 
Sund fornuft, kreative løsninger, effektive handlinger
 
 
Sæt en ny kurs
Vi vil gøre Odder større og sætte en ny kurs, hvor vi sætter barren højere og tænker mere visionært.
Vi vil have mere kvalitet. Vi vil løfte Odder ud over middelmådigheden.
Vi skal derfor sige farvel til sloganet ‘Det er ret OK’. Det passer slet ikke til et Odder i fremdrift.
Vi skal trække i den grønne førertrøje og værne om miljøet.
Der skal meget mere gang kultur- og fritidslivet, og vi skal have Odder væk fra en beskæmmende sidste plads på hvor meget kommunerne investerer i kulturlivet.
Vi vil prioritere vores børn og  investere mere i dagsinstitutioner og skoler.
Vi vil være en stolt, dynamisk og begejstret kommune.
 
Visioner, nytænkning og omstilling  
Tidens store udfordringer kræver lokal nytænkning og omstilling inden for klima, miljø, arbejdspladser, økonomi og ressourcer. 
Vi skal i Odder være en aktiv og visionær medspiller. 
Kursen skal lægges mod et grønt og bæredygtigt samfund. 
De menneskelige værdier skal blomstre. 
Der skal være plads til alle. 
Vi skal møde fremtiden med nysgerrighed, mod og åbenhed. 
Vi er ikke skræmte af digitalisering, robotter og kunstig intelligens. 
Vi holder fast i det, der er værd at holde fast i og omfavner det nye uden frygt.
Sund økonomi og ansvarlighed
 
Økonomien skal hænge sammen
Personskatterne skal ikke stige. 
Vi skal nå vores mål ved at tænke nyt, bruge pengene effektivt, indgå partnerskaber og støtte initiativer, som borgernes engagement gør mulige og nyttige. Det kan bl.a ske ved at sætte borgerdrevne initiativer i gang.
Vi skal turde udvikle en investeringsmodel, hvor vi investerer i udvikling eller forebyggelse på et område og så henter investeringen hjem gennem færre omkostninger senere eller ved at øge indkomsten gennem fx. flere indbyggere.
 
Demokrati, borgerinddragelse og samarbejde
Vi vil fremme demokrati og borgernes lyst til at engagere sig i kommunens ve og vel.
Vi vil lytte til borgeres meninger, ideer og projekter.
Vi skal have engagerede borgere, lokalråd, institutioner og erhvervsliv på banen med ideer og projekter.
Odder Kommune skal være det bedste sted at være ildsjæl i.
Vi vil erstatte “traditionelle” møder med nye mødeformer, hvor politikere og eksperter går i dialog og lytter til deltagernes ønsker, drømme, og forventninger om fremtidens udvikling.  
 
Miljø, klima og bæredygtighed
Det Radikale Venstre i Odder er et grønt parti.
Vi vil aktivt arbejde for gennemførelsen af FN’s 17 verdensmål.
Odder Kommune skal trække i den grønne førertrøje.
Vi har brug for nytænkning, kreativitet og samarbejde for at nå et bedre, mere grønt og bæredygtigt samfund. 
Vi skal sætte konkrete mål op, som fx. at Odder Kommune skal opfylde alle 6 kriterier for at blive Klimakommune Plus.
Vi skal holde et vedvarende fokus på den grønne omstilling. Det er en af metoderne til at trække Odder Kommune i en mere grøn og bæredygtig udvikling. 
Vi vil bidrage med kollektive handlingsplaner, og vi skal gøre det let for den enkelte at gøre træffe gode, grønne valg.
 
By- og oplandsudvikling 
Odder ligger midt i et vækstområde. Vores nabokommuner Århus, Skanderborg og Horsens har alle høje væksttal, mens Odder Kommune halter bagefter uden samme gang i væksten, - det er ikke OK. 
 Vi skal udnytte vores placering i det østjyske vækstområde til at skabe fremgang og gøre Odder til en godt sted at bo. 
Flere borgere giver flere skattekroner og flere borgere vil  give os styrke til at løfte opgaverne.
Vi skal sætte fokus på de nye muligheder, Letbanen giver.
Vi skal skabe sammenhæng i byudviklingen og styrke oplandet. 
Oplandets borgere skal inddrages i initiativer, der binder kommunen bedre sammen, f.eks. inden for transport.
 
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Vi vil stimulere en erhvervsudvikling, som søger at løse de stigende lokale og globale udfordringer.
Vi vil medvirke til at skabe nye arbejdspladser – bl.a. gennem grøn byudvikling, IT/ digital udvikling,  bygningsrenovering etc.
Vi vil have et meget stærkt fokus på at skaffe flere arbejdspladser til kommunen. Det vil give os flere tilflyttere (og dermed flere skattekroner) og give os, som bor her, bedre muligheder for at få et job tæt på, hvor vi bor.
UdviklingOdder skal satse benhårdt på en sådan udvikling. 
Kontorerne i Vitapark skal være reserverede til nystartede/nytilflyttede virksomheder.
For at fastholde de virksomheder, som skal videre, skal kommunen understøtte nye attraktive erhvervslokaler, som kan huse de mere etablerede virksomheder.
 
Kulturliv og fritidsaktiviteter
Odder Kommune har et rigt og blomstrende foreningsliv. Det vil vi støtte og udvikle.
På kulturområdet er Odder placeret på en beskæmmende sidsteplads for samtlige af landet kommuner, når man måler, hvor meget der bruges på kultur pr. indbygger.
Det vil vi ændre. Vi vil understøtte og fremme det væld af ideer og foretagsomhed, som i samspil med frivillige kræfter kan udvikles endnu mere til gavn og glæde for alle kommunens borgere.
Vi vil skabe spændende "væksthuse" for kulturudvikling – ikke mindst for børn og unge. 
Kommunens hjemmeside skal aktivt promovere de mange kulturtilbud. F.eks. kan kommunens institutioner øremærke beløb til lokale kulturtilbud, så beboere og ansatte kan blive lokale kulturkunder.
 
VitaPark
Vi vil udbygge VitaPark endnu mere og gøre VitaPark til et fyrtårn, der rækker langt ud over Odder kommunes grænser.
Vi vil især understøtte og udbygge kulturdelen. 
Det gælder lokale initiativer, som f.eks. Kunstværket. Vi vil udbygge og færdiggøre Kulturkøkkenet og give rum til udøvende kunstnere, som kan bruge VitaPark som base for deres aktiviteter.
Vi vil udvikle en kreativ skole (musikskole, billedskoler mv.) og lade den få lokaler i VitaPark.
 
Foreningslivet
Odder Kommune skal være Danmarks mest foreningsvenlige kommune.
Vi vil prioritere foreningsudvikling og service lige så højt som erhvervsudvikling og service. 
Vi vil konkret lave et Forenings-UdviklingOdder, som skal have til huse i VitaPark.
Dette foreningskontor skal yde foreningerne hjælp til fx. IT-infrastruktur (hjemmesider, medlemskartotek, regnskab), udlån af materialer, inspirationskurser, iværksætterhjælp til nye foreninger eller initiativer.
Der afholdes halvårlige møder, hvor foreningerne samles og udveksler erfaring og ideer.
I Odder skal der gives en foreningsservice, som skal ligge helt i top.
 
Børn, unge og uddannelse
Vi skal investere mere i vores børn, som er vores vigtigste råstof. Vi skal bygge fremtiden på dem.
Daginstitutionerne skal have bedre normeringer. Det vil hæve kvaliteten, så børnene kan få den bedst mulige omsorg. 
Vi vil satse på fleksible pasningsordninger.
Vi vil nedsætte taksterne på vores daginstitutioner.
Vi vil i skolerne fremme muligheden for, at det enkelte barn udnytter sine potentialer bedst muligt.
Viden og dannelse er kernen. Glæden ved at kunne noget og evnen til at omgås andre.
Vi vil både elevernes dannelse og det faglige niveau.
 Vi vil diskutere om strategien med iPads til alle bør revurderes og pengene i stedet bruges på generelle kvalitetsforbedringer i folkeskolen. 
God undervisning kræver gode rammer for lærernes arbejde, og det kræver, at der afsættes tilstrækkelige midler.
Vi vil genskabe tillid og opbakning til folkeskolen.
Vi vil bidrage til at skabe begejstring på lærerværelserne.
 
Skolestrukturen i Odder Kommune
Byrådets flertal har i år gennemført en sammenlægning af ledelserne i vores 4 landsbyskoler og en sammenlægning af Skovbakkeskolen og Vestermarksskolen.
Vi vil rulle disse ændringer tilbage.
Landsbyskolen skal være et kulturcentrum, og skolelederen skal være en del af et levende lokalmiljø. Derfor skal hver landsbyskole igen have sin egen skoleleder.
Vil vil på Vestermarksskolen og Skovbakkeskolen styrke ledelsen ved at ansætte en skoleleder på hver af skolerne,  - det er især vigtigt for den nye Skovbakkeskole, der skal udvikle sig egen ny idenditet og kultur.
 
Borgere med særlige behov
Borgere med særlige behov på grund af alder, handicap eller andet skal på en værdig og hensynsfuld måde sikres den nødvendige tryghed, hjælp og omsorg.  Hvor det er relevant. skal de også et meningsfuldt arbejde i stedet for passiv forsørgelse.
Vi vil søge at finde egnet beskæftigelse til alle voksne med særlige behov.
Vi vil gøre en ekstra indsats for psykisk syge, unge med angst, spiseforstyrrelser o.lign. 
Det vil vi gøre gennem en beredskabsplan, så kommunens ansatte ved, hvordan de skal tackle opgaven. 
 
Sundhed og livskvalitet
Forebyggelse er en vigtig aktivitet på sundhedsområdet og skal fremmes gennem samarbejde mellem Odder kommune og kommunens forskellige arbejdspladser, skoler m.v. 
Når sygdom eller skader opstår, skal kommunen sikre patienterne den bedst mulige udredning, behandling, pleje og genoptræning. Det kan også. ske ved at give borgerne et valg mellem private og offentlige tilbud.
Trafik og infrastruktur
Den nye letbane er et vigtigt led i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund og Østjyllands udvikling.
Vi vil prioritere en nem adgang for borgerne i Odder by og fra oplandet til Letbanens stationer. Vi vil prioritere mange afgange og en kort rejsetid mellem Odder og Aarhus.
Vil udbygge den offentlig trafikbetjening på en mere miljøvenlig måde.
Det kan ske fx. gennem delebiler, ordninger med fælleskørsel, bycykler, elcykler.
Ordningerne med teletaxi skal udvides.
Cykler skal have bedre betingelser med nye cykelveje/ cykelstier i by og på land.
 
Europa
Odder skal være en levende by i Norden og Europa. 
Vi engagerer os i den nordiske og europæiske udvikling. 
Vi fremmer dialoger om, hvad der bedst kan gøres lokalt, nationalt og internationalt.
Vi vil søge partnerskaber med byer i Norden og Europa, der matcher Odders størrelse og udfordringer med henblik på at udvikle, organisere og gennemføre nordiske og tværeuropæiske projekter.
Vi vil være en aktiv  spiller på den nordiske og europæiske scene.